Hossein Karami

Front End Developer

وبسایت fifawc.ir خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در چند روز مانده به آغاز مسابقات جام‌جهانی فوتبال ایجاد گردید، هدف از ایجاد این وبسایت ایجاد چالش و خودآزمایی در کار با Jekyll بوده است.